Asociácia

Európska asociácia profesionálnych koučov (EAPK) je občianske združenie ponúkajúce odbornú podporu a zázemie tak pre profesionálnych koučov, ako aj pre tých, ktorí sa chcú koučingu venovať ako svojmu budúcemu povolaniu a hľadajú možnosť získať kvalitné vzdelanie.

EAPK sa snaží zhromažďovať a rozširovať informácie, odborné texty a publikácie, ktoré môžu byť zdrojom inšpirácie pre náročnú prácu kouča. EAPK umožňuje vzdelávanie v oblasti aktívnej poradenskej práce a sprostredkováva kontakty s podobnými združeniami v zahraničí. Súčasne usiluje o propagáciu u našej odbornej i laickej verejnosti.

EAPK spolupracuje s odbornými asociáciami a inštitúciami pôsobiacimi na území Európskej únie, ktoré sú svojím obsahom blízke obsahovému zameraniu EAPK.

Prioritou a cieľom EAPK je združovať odborníkov zo sveta koučingu a PCA, ktorí dokážu záujemcom o vzdelanie v tejto oblasti ponúknuť nielen základné know-how potrebné k práci kouča, ale taktiež dokážu viesť frekventantov našich výcvikov systematicky a dlhodobo. Ponúkajú im tak v prípade záujmu možnosť „postgraduálneho štúdia“, ako napríklad supervízny výcvik, výcvik trénerov, či iné spôsoby prehĺbenia vlastných zručností. Záujemcovia o prácu kouča tak majú možnosť získať pod patronátom EAPK nadštandardne vysoký stupeň teoretickej a praktickej prípravy v danej oblasti, ktorá im následne pomôže byť v oblasti koučingu skutočnými profesionálmi.