Náš tím

Členovia EAPK sú profesionálni poradcovia a koučovia pracujúci v duchu na človeka zameraného prístupu – PCA (Person-Centred-Approach). Každý z nich je v tomto prístupe vyškolený dlhodobými a systematickými výcvikmi u nás i v zahraničí a uplatňuje tento prístup ako primárny nástroj poradenstva, psychoterapie a koučingu.

Naša motivácia odovzdať posolstvo na človeka zameraného prístupu v najkvalitnejšej forme vyústila do založenia asociácie, ktorej stránky si práve prezeráte. Poslaním EAPK je chrániť, rozvíjať a odovzdávať základné prístupy koučingu a na človeka zameraného poradenstva tak, ako boli vedecky definované a empiricky overené hlavným prúdom humanistickej psychológie a ktoré sa stali fundamentálnymi pre vytvorenie atmosféry, v ktorej sa zhmotní naše presvedčenie, že „každý klient má v sebe cestu a spôsob, ako hľadať a nachádzať efektívne riešenie problémov.“

Táto schopnosť vytvárať podmienky pre rast, kde rozhodujúcim faktorom je aplikácia hlbokej empatie, kongruencie v prežívaní, myslení a jednaní a nehodnotiaceho pozitívneho prijatia zo strany kouča/poradcu sa nazýva schopnosť facilitovať. Facilitátor teda podporuje a spoluvytvára také podmienky, v ktorých môže každý človek objavovať svoju kapacitu a odstraňovať bariéry. Objavovanie vlastných zdrojov a ich využívanie je cestou efektívneho rozvoja osobnosti.

Tím koučov a lektorov našej asociácie je tímom špičkových odborníkov s hlbokým pochopením a osvojením si princípov facilitácie. Štúdiom týchto princípov a ich praktickou aplikáciou sa zaoberajú celé roky. Svojim pôsobením prispeli k výskumnému a publikačnému obohateniu témy. Základné princípy tvoria piliere, na ktorých stoja všetky výcvikové a výukové programy. Samotná práca tímu a jeho členov podlieha prísnej supervízii, ktorá dbá o udržiavanie kvality práce a rast kvality programov.