PaedDr. Ivana Galová, PhD

poradce, lektor, kouč, vysokoškolský pedagog

Ukončila postgraduálne doktorandské štúdium na Katedre psychologických vied, FSVaZ, UKF v Nitre a obhájila dizertačnú prácu na tému Aplikácia prístupu zameraného na človeka (PCA) v rozvoji sociálnych kompetencií vedúcich pracovníkov v podnikovom vzdelávaní. Od roku 1997 do 2007 pôsobila ako členka vrcholového manažmentu v pozícii riaditeľky ľudských zdrojov vo výrobnej spoločnosti dodávajúce komponenty pre automobilový priemysel. Pri výkone manažérskej pozície bola zodpovedná za komplexné budovanie Požiadaviek na systém manažérstva kvality podľa normy ISO/TS 16949:2002 v oblasti riadenia ľudských zdrojov. V súčasnosti pôsobí ako vedúca Katedry psychologických vied, FSVaZ, UKF v Nitre. Primárny záujem venuje disciplínam, ako: sociálna psychológia, psychológia manažmentu, aplikácia PCA v poradenstve a organizácii, riadenie ľudských zdrojov a vedenie sociálno-psychologických výcvikov. Paralelne pôsobí ako lektor a poradca v rozvoji potenciálu ľudí a vedení zážitkových skupín v intenciách PCA.

Z absolvovaných výcvikov:

 • 1996 – 2000 Poradenstvo a psychoterapia zameraná na klienta (PCA)
  Český inštitút PCA; Brno, CZ, Univerzity of Georgia (USA)
 • 1998 – 1999 Efektívny personálny manažér, tréningovo-vzdelávací program v oblasti riadenia ľudských zdrojov
 • 2001 – 2002 Nové prístupy v manažmente pracovných vzťahov (využitie PCA v pracovnom prostredí)
  CAMELOT (USA)
 • 2007 – súčastnosť Supervízia v klientom centrovanom poradenstve a psychoterapii
  Český inštitút PCA; Brno, CZ

Z lektorských a trénerských skúseností:

 • Základy modernej personalistiky – Riadenie ľudských zdrojov a jeho úloha v podniku, Význam a typy organizačných štruktúr, Motivácia zamestnancov a jej vplyv na pracovnú výkonnosť, Formovanie pracovnej sily
 • Aktuálne témy praktickej personalistiky – Time management, Vedenie ľudí, Riadenie výkonnosti, Realizácia kritických rozhovorov, Zvládanie záťaže, Riešenie konfliktov na pracovisku, Efektívna tímová práca
 • Online kurz : Manažérske zručnosti – súbor 13 lekcií (Politika riadenia a vedenie ľudí, Vedenie porád a rokovaní, Práca so stresom, Riešenie konfliktov, Riadenie zmien, Vedenie rozhovorov, Manažment času … )
 • Kia Motors Slovakia, s.r.o: Cyklické vzdelávanie novoprijatých zamestnancov
 • E-learning kurz: Lektorské zručnosti
 • UKF, Bledlearning: Manažment ľudských zdrojov
 • UKF, FSVaZ – Národný projekt XII, Rozvoj sociálnych spôsobilostí
 • UKF, FSVaZ – Národný projekt XIV, Cielené odborné vzdelávanie zamestnancov úradov ÚPSVAR na úsekoch sociálnych vecí a rodiny, Zvládanie náročných pracovných situácií