Obchodný podiel a jeho prevod

Obchodný podiel predstavuje súhrn práv a povinností pre jednotlivca spoločnosti. Obchodný podiel spoločnosti nie je totožný s pojmom vklad spoločníka do spoločnosti. Obchodný podiel spoločníka vypovedá o jeho spolupodieľaní sa na riadení a fungovaní spoločnosti. Hovorí o jeho miere rozhodovania v danej spoločnosti. Práve spomínaná miera sa určuje výpočtom na základe vkladu k základnému imaniu spoločnosti pokiaľ sa spoločníci nedohodnú na iných podmienkach, ktoré sú zhrnuté v zmluve. Obchodný podiel je možné získať pri vzniku alebo počas existencie spoločnosti ako aj prevodom. Obchodný podiel je možné previesť na iného spoločníka alebo tretiu osobu, ktorá nie je spoločníkom danej spoločnosti.

zmluva o prevode obchodného podielu

Prevod obchodného podielu sa považuje sa zmenu v spoločnosti, ktorú je nevyhnutné zaznamenať do Obchodného registra.

V prvom prípade ide o prevod obchodného podielu na iného spoločníka spoločnosti, o čom rozhoduje valné zhromaždenie, ktoré je tvorené všetkými spoločníkmi spoločnosti. Daný postup platí v prípade, ak to spoločenská zmluva neustanovuje inak. Rovnaký postup je zachovaný aj v druhom prípade, keď ide o prevod obchodného podielu na tretiu osobu.

obchodovanie

Pri prevode obchodného podielu je potrebná určitá administratíva a vyžadujú sa dokumenty, kde patrí zápisnica z valného zhromaždenia, zmluva o prevode obchodného podielu a spoločenská zmluva, prípadne zakladateľská listina, ktorá sa vyžaduje v jej plnom znení.

V prípade záujmu o sprostredkovateľské a poradenské služby v danej oblasti, nás neváhajte kontaktovať. Poradíme v konkrétnych krokoch postupu práve pre váš prípad a vašu situáciu, v ktorej sa nachádzate. Potom aj tak náročné úkony a zmeny, ktoré ste sa rozhodli uskutočniť, nemusia byť stresujúce a spojené s množstvom nezrovnalostí a komplikácií, ale naopak, celý proces môže prebehnúť úplne hladko v prospech všetkých zúčastnených strán. Práve spokojnosť našich klientov je našim merítkom vo výkone našich služieb a práce ako takej.

About the Author

You may also like these

No Related Post